صرفه جویی در مصرف برق مباحث و مقررات ملی ساختمان 

()

مبحث حاضر از مقررات ملّی ساختمان ضوابط طرح، محاسبه و اجرای عـایق کـاری حرارتـی پوسـتۀ خارجی برای صرفه جویی در مصرف برق، سیستم های تأسیسات گرمایی، سرمایی، تهویه، تهویۀ مطبوع، تـأمین آب گـرم مـصرفی و بهینه سازی انرژی با نماهای هوشمند را تعیین میکند. گروه صنعتی آکام دُر برای آشنایی بیشتر شما با مبحث صرفه جویی در مصرف برق در مقررات ملی ساختمان این مطلب را گردآوری کرده است، پس با ما همراه باشید.

صرفه جویی در مصرف برق مباحث و مقررات ملی ساختمان
صرفه جویی در مصرف برق مباحث و مقررات ملی ساختمان

برخی از تعاریف صرفه جویی در مصرف برق مباحث و مقررات ملی ساختمان

تعاریف این بخش فقط برای این مبحث ارائه شده است

احداث (Construction)

بنا کردن ساختمان بر زمین خالی.

اینرسی حرارتی  (inertia Thermal)

قابلیت کلی پوستۀ خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی ، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان.

اینرسی حرارتی سـاختمان

با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروهبندی میشود.

بازسازی  (Renovation)

دوباره سازی بخش های عمده ای از ساختمان که در اثر سانحه یا فرسودگی آسیب دیده است.

بازشو  (Opening)

همۀ سطوح قابل باز شدن در پوستۀ ساختمان، که برای دسترسی، تـأمین روشـنایی، دیـد بـه خارج، خروج گاز حاصل از سوخت، تهویه و تعویض هوا ایجاد می گردنـد؛ ماننـد درب هـا، پنجـره هـا و نورگیرها در صرفه جویی در مصرف برق.

بام تخت  (roof Flat)

پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از ۱۰ درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد.

بام شیبدار  (roof Pitched)

پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از ۱۰ درجه و کمتر از ۶۰ درجه نسبت به سطح افقی دارد. بر روی سقف شیب دار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترل شده یا کنترل نـشده قـرار دارد. اگر شیب جدار بیش از ۶۰ درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی میشود.

برچسب انرژی  (label Energy)

برچسب تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح، به منظور نـصب بـر روی تولیـدات صـنعتی مـورد استفاده در مقررات ملی ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.

پایانۀ حرارتی  (terminal Thermal)

بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قرار دارد و انرژی منتقل شـده توسط مدار توزیع را به فضا یا فضاهای کنترل شده انتقال میدهد (مانند رادیاتور).

پل حرارتی  (bridge Thermal)

نقاطی از ساختمان که، به علت ناپیوستگی عایق حرارتی پوستۀ خـارجی ، مقاومـت حرارتـی در آنها کاهش مییابد و باعث افزایش موضعی میزان انتقال حرارت میگردد.

پوستۀ خارجی  (envelope Building)

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقف ها، کـف هـا، بازشـوها، سـطوح نورگـذر و مانند آنها، که از یک طرف با فـضای خـارج یـا فـضای کنتـرل نـشده، و از طـرف دیگـر بـا فـضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند. پوستۀ خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیست، زیرا پوستۀ کالبـدی ممکن است دربرگیرنده فضاهای کنترل شده نیز باشد. پوستۀ خـارجی سـاختمان همچنـین شـامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند.

 پوستۀ کالبدی  (envelope Physical)

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوار، سقف ، کف، بازشو و مانند آنها ، که از یک طرف با فضای خارج و از طرف دیگر با فضای کنترلشده یا فضای کنترلنشده در ارتباط هستند.

تعویض هوا

تأمین شرایط بهداشتی هوای داخل فضای کنترل شده، با عوض کـردن میـزان مشخـصی از آن هوا با هوای تازه، در یک دوره زمانی.

کاربری تغییر (Change of occupancy)

تغییر نوع بهره برداری از ساختمان موجود.

توسعه  (Development)

گسترش ساختمان موجود در سطح، یا افزودن به طبقات آن.

تهویه  (Ventilation)

روند دمیدن یا مکیدن هوا ، از طریق طبیعی یا مکانیکی، به هر فضایی یـا از هـر فـضایی، بـرای تأمین شرایط بهداشت و آسایش (از قبیل کنترل دما و میزان رطوبت هوا، جلوگیری از بروز میعـان، جلوگیری از رشد میکروارگانیسمها و مانند آنها). چنین هوایی ممکن است مطبوع شده باشد.

تهویۀ مطبوع  (conditioning Air)

نوعی از تهویه همراه با تنظیم عواملی همچون دمـا و رطوبـت ، همـراه بـا حـذف آلاینـده هـای مختلف (مانند بو، گرد و غبار، میکروارگانیسمها) برای تأمین شرایط تعیین شده.

 جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف) layer Transparent or Translucent

جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگ تر از ۰۵,۰ است. جدار نورگذر بـر دو نـوع شـفاف و مات است و شامل پنجره ها، نماها و درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست.

جرم سطحی  (mass Surface)

جرم متوسط یک متر مربع از سطح پوستۀ داخلی یا خارجی ساختمان.

جرم سطحی مؤثر جدار (Effective surface mass of partitions )

جرم سطحی بخش رو به داخل جدار تشکیل دهنده پوستۀ خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان، که در محاسبۀ جرم مؤثر و اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته میشود.

مقررات کلی طراحی و اجرای مقررات ملی ساختمان در صرفه جویی در مصرف برق

مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانۀ ساختمان در زمان اخـذ پروانـه سـاختمان، لازم اسـت مـدارک زیـر، بـرای تأییـد سـاختمان از نظـر ضـوابط  صرفه جویی در مصرف برق، ارائه گردد:

 • گواهی صلاحیت مهندس یا شرکت طراح
 • چک لیست انرژی
 • نقشه های ساختمان
 • مشخصات فیزیکی مصالح و سیستمهای عایق حرارت
 • مشخصات فنی سیستم های مکانیکی و روشنایی

عوامل ویژه اصلی و گروهبندی ساختمان ها

حداقل میزان صرفه جویی در مصرف برق، کـه در ایـن مبحـث بـرای پوسـتۀ خـارجی ساختمان ها مشخص شده است، به چهـار عامـل ویـژه اصـلی وابـسته اسـت. براسـاس ایـن عوامـل ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف برق گروهبندی میشوند. عوامل ویژه اصلی تعیین کننده گروه ساختمان، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف برق الزامی در مصرف انرژی، به قرار زیر است:

 • گونه بندی کاربری ساختمان
 • گونه بندی نیاز سالانۀ انرژی گرمایی- سرمایی محل استقرار ساختمان
 • گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان
 • گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

گونه بندی کاربردی ساختمان

ساختمان ها از نظر نوع کاربری به چهار گروه الف ، ب، ج، د تقسیم میشوند. برای تعیین گونه بنـدی ساختمان از نظر نوع کاربری به پیوست ۴ رجوع شود.

در صورتی که بخش یا بخش هایی از ساختمان، با مساحت بیش از ۱۵۰ مترمربع ، و با کـاربری متفاوت با کاربری عمومی ساختمان (کـاربری بخـش بـزرگ تـر سـاختمان ) جـزو فـضاهای داخلـی ساختمان محسوب شود، باید برای هر بخش گروه بندی جداگانه منظور شود و مقررات مربوط به آن گروهبندی رعایت شود.

گونه بندی نیاز سالانۀ انرژی گرمایی- سرمایی محل استقرار ساختمان

در این مبحث، مناطق مختلف کشور، از نظر سطح نیاز انرژی گرمایی- سرمایی سالانه، سه گونه اند:

 • مناطق دارای نیاز سالانه انرژی کم
 • مناطق دارای نیاز سالانه انرژی متوسط
 • مناطق دارای نیاز سالانه انرژی زیاد

 در پیوست سوم، گونه بندی نیاز سالانه انرژی ۲۴۵ شهر کشور، که دارای ایستگاه هواشناسی اند، درج شده است . در صورتی که شهر محل اسـتقرار سـاختمان در ایـن پیوسـت ذکـر نـشده باشـد، بایـد داده های نزدیکترین ایستگاه هواشناسی مندرج در این پیوست ملاک عمل قرار گیرد.

گونه بندی سطح زیربنای مفید ساختمان

در این مبحث، ساختمان ها، از نظر سطح زیربنای مفید، دو گونه اند:

 • ساختمانهای دارای زیربنای مفید کمتر یا مساوی ۱۰۰۰ مترمربع
 • ساختمانهای دارای زیربنای مفید بیش از ۱۰۰۰ مترمربع

گونه بندی شهر محل استقرار ساختمان

شهرها، در این مبحث، به دو گونه اند:

 • شهرهای بزرگ: مراکز استانها و شهرهای دارای بیش از یک میلیون نفر جمعیت
 • شهرهای کوچک: شهرهایی با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر که مرکز استان نیستند

گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف برق

برای طراحی ساختمان ، طبق ضوابط مندرج در این مبحث، لازم است ابتدا گروه سـاختمان ، از نظـر میزان صرفه جویی الزامـی در مـصرف انـرژی تعیـین گـردد. در ایـن مبحـث گـروه هـای چهارگانـۀ ساختمانها به قرار زیر است:

 • گروه ۱ :ساختمان های ملزم به صرفه جویی زیاد در مصرف انرژی
 • گروه ۲ :ساختمان های ملزم به صرفه جویی متوسط در مصرف انرژی
 • گروه ۳ :ساختمان های ملزم به صرفه جویی کم در مصرف انرژی
 • گروه ۴ :ساختمان های بدون نیاز به صرفه جویی در مصرف انرژی

گروه ساختمان ها، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، پس از تعیین عوامل ویژه اصلی و براساس جدول مندرج در پیوست پـنجم ایـن مبحـث، تعیـین مـی شـود. در ایـن مبحـث، مـراد از (ساختمان گروه ۱ ،۲ ،۳ یا ۴) گروه بندی فوق است.

گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف برق
گروه بندی ساختمان ها از نظر میزان صرفه جویی در مصرف برق

عوامل ویژه فرعی

حداقل میزان صرفه جویی در مصرف برق مشخص شـده در ایـن مبحـث، بـه عوامـل ویـژه دیگری نیز وابسته است، که عوامل ویژه فرعی نامیده میشوند. عوامل ویژه فرعی عبارتند از:

 • شرایط بهره گیری از انرژی خورشیدی
 • نحوه استفاده از ساختمان با کاربری غیرمسکونی

روش های طراحی پوستۀ خارجی ساختمان

ضوابط طراحی پوستۀ خارجی ساختمان ها، برای کاهش انتقال حرارت، در بخش ۱۹-۳ بیـان شـده است. طراحی و تعیین میزان عایق کاری حرارتی اجزای پوستۀ ساختمان ها، بـه جـز سـاختمان هـای گروه چهار، از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی باید بـا یکـی از دو روش زیر صورت گیرد:

 • روش الف (کارکردی) که در مورد همۀ ساختمان ها کاربرد دارد و مبنای آن میزان کل نیـاز انرژی سالانه است.
 • روش ب (تجویزی) که تنها در مورد ساختمانهای مسکونی ۱ تا ۹ طبقه، به صورت منفرد یا مجتمع و با زیربنای کمتر از ۲۰۰۰ مترمربـع، و سـاختمان هـای گـروه ۳ از نظـر میـزان صرفه جویی در مصرف انرژی به کار میرود. در این روش، دو مجموعه راه حل فنی ارائه شده است.

طراحی سیستم های مکانیکی

ضوابط طراحی و انتخاب تجهیزات برای صرفه جویی در مصرف برق در سیـستم هـای مکـانیکی و آب گرم مصرفی ساختمان ها در بخش ۱۹-۴ ارائـه شـده اسـت. رعایـت ایـن ضـوابط در مـورد تمـامی ساختمان های دارای کاربری های اعلام شده در پیوست ۴ الزامی است.

طراحی سیستم روشنایی

در روشنایی با استفاده از انرژی الکتریکی، در ساختمان های دارای کاربری های اعلام شده در پیوست ۴ ،لازم است، علاوه بر الزامات مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان، موارد مندرج در بخش ۱۹-۵ ایـن مبحث نیز مد نظر قرار گیرد.

در صورت وجود سوالات بیشتر درباره پدافند غیرعامل در مقررات ملی ساختمان سازی شما می توانید با تیم کارشناسی آکام با شماره های ۰۹۱۲۹۶۷۷۹۵۰ و ۰۹۱۲۴۰۲۷۵۷۰ در ارتباط باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود ؟

برای امتیاز به مطلب روی ستاره ها بزنید

میانگین رضایت کاربران / ۵. تعداد رای ها

اولین نفری باشید که به این مطلب امتیاز می دهید

اگر مطالب ما برای شما مفید بوده است ...

مطالب ما در اینستاگرام را هم دنبال کنید

از اینکه این مطلب نظر شما را جلب نکرده است، پوزش می‌طلبیم.

فرصت دهید مطلب را بهتر خواهیم کرد.

جهت ارتقا این مطلب پیشنهاد خود را در بخش نظرات ارسال کنید.

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
شبکه های اجتماعی
صرفه جویی در مصرف برق مباحث و مقررات ملی ساختمان
نکات مدیریتی
پر بازدیدترین مقالات
مقالات اخیر
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x